2013人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版)


2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音) 2013 人教新课标小学生必背古诗 75 jiàbīnwáng 首(带拼音) jiāngnán hànyu?fǔ yǒng?

liángzhōucí

wángzhīhuàn

1.《 江 南 》 汉 乐 府
jiāngnánkěcǎilián yúxìliány?jiān yúxìliány?xī liány?h?tiántián yúxìliány?dōng yúxìliány?nán ?

4.《 咏 鹅 》 骆 宾 王
? ? qǔxiàngxiàngtiāngē h?ngzhǎngbōqīngbō fēng jiělu?sānqiūy? gu?jiāngqiānchǐlàng yǒngliǔ lǐqiáo

8.《 凉 州 词 》 王 之 涣
huángh?yuǎnshàngbáiyúnjiān

江 南 可 采 莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东, 鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,
yúxìliány?běi

鹅,鹅,鹅, 曲 项 向 天 歌 。
báimáofúlǜshuǐ

黄 河 远 上 白 云 间
yípiàngūch?ngwànr?nshān

白毛浮绿水, 红 掌 拨 清 波 。 5.《 风 》 李 峤
n?ngkāi?ryu?huā rùzhúwàngānxi? h?zhīzhāng

一 片 孤 城 万 仞 山。
qiāngdíh?xūyuànyángliǔ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳,
chūnfēngbùdùyùm?nguān

鱼戏莲叶北。
chánggēxíng qīngqīngyuánzhōngkuí yángchūnbùd?z? chángkǒngqiūji?zhì bǎichuāndōngdàohǎi shàozhuàngbùnǔlì chìl?gē chìl?chuān tiānshìqi?nglú tiāncāngcāng hànyu?fǔ zhāolùdàirìxī

解落三秋叶, 能 开 二 月 花 。 过 江 千 尺 浪 ,入竹万竿斜。 6.《 咏 柳 》 贺 知 章
bìyùzhuāngch?ngyīshùgāo

春 风 不 度 玉 门 关。
dēngguànqu?l?u báirìyīshānjìn yùqi?ngqiānlǐmù wángzhīhuàn

2.《 长 歌 行 》 汉 乐 府 青 青 园 中 葵 ,朝露待日晞。
wànwùshēngguānghuī kūnhuánghuáy?shuāi h?shífùxīguī lǎodàtúshāngbēi běicháomíngē yīnshānxià l?nggàisìyě yěmángmáng

9.《 登 鹳 雀 楼 》 王 之 涣
huángh?rùhǎiliú g?ngshàngyìc?ngl?u m?nghàorán chùchùw?ntíniǎo huālu?zhīduōshǎo wánghàn

白 日依山 尽 ,黄 河 入 海 流 。 欲 穷 千 里 目, 更 上 一 层 楼 。
chūnxiǎo chūnmiánbùju?xiǎo y?láifēngyǔshēng

阳春布德泽, 万 物 生 光 辉 。 常 恐 秋 节 至,焜 黄 华 叶 衰。 百 川 东 到 海 ,何时复西归? 少壮不努力,老大徒伤悲。 3.《 敕 勒 歌 》 北 朝 民 歌 敕勒川,阴山下。 天 似 穹 庐 ,笼盖四野。 天 苍 苍 ,野茫茫,
fēngchuīcǎo d ī jiànniúyáng

碧 玉 妆 成 一 树 高,
wàntiáochuíxiàlǜsītāo

万条垂下绿丝绦。
búzhīxìy?shuícáichū

10.《 春 晓 》 孟 浩 然 春 眠 不 觉 晓 ,处 处 闻 啼 鸟 。 夜 来 风 雨 声,花 落 知 多 少。
liángzhōucí pútáoměijiǔy?guāngbēi

不知细叶谁裁出,
?ryu?chūnfēngsìjiǎndāo

二 月 春 风 似 剪 刀。
huíxiāngǒushū h?zhīzhāng

7.《 回 乡 偶 书 》 贺 知 章
shǎoxiǎolíjiālǎodàhuí

11.《 凉 州 词 》 王 翰
yùyǐnpípámǎshàngcuī

少小离家老大回,
xiāngyīnwúgǎibìnmáoshuāi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,欲饮琵琶马上催 。
zuìw?shāchǎngjūnm?xiào

乡 音 无 改 鬓 毛 衰。
?rt?ngxiāngjiànbúxiāngshí

醉 卧 沙 场 君 莫 笑,
gǔláizhēngzhànjǐr?nhuí

儿 童 相 见 不 相 识,
xiàow?nk?c?ngh?chùlái

古 来 征 战 几 人 回?

风 吹 草低 见 牛 羊 。

笑问客从何处来。 8 .《 凉 州 词 》 王 之 涣

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

chūsài

wángchānglíng

jìngy?sī

lǐbái

huángh?l?us?ngm?nghàoránzhīgu

12.《出 塞 》 王 昌 龄
qínshímíngyu?hànshíguān

17.《静夜思》李白
chuángqiánmíngyu?guāng yíshìdìshàngshuāng

21.《黄 鹤 楼 送 孟 浩 然 之 广 陵 》
lǐbái

秦 时 明 月 汉 时 关,
wànlǐchángzhēngr?nw?ihái

床 前 明 月 光 ,疑 是 地 上 霜 。
jǔt?uwàngmíngyu? dīt?usīgùxiāng lǐbái

李白
gùr?nxīcíhuángh?l?u

万 里 长 征 人 未 还。
dànshǐl?ngch?ngfēijiāngzài bújiāohúmǎdùyīnshān

举 头 望 明 月 ,低 头思故 乡 。
gǔlǎngyu?háng xiǎoshíbúshíyu? y?uyíyáotáijìng

故人西辞黄鹤楼 ,
yānhuāsānyu?xiàyángzhōu

但 使 龙 城 飞 将 在, 不教胡马度阴山 。
fúr?ngl?us?ngxīnjiàn hányǔliánjiāngy?rùwú wángchānglíng

18.《 古 朗 月 行 》李白
hūzu?báiyùpán fēizàiqīngyúnduān lǐbái

烟 花 三 月 下 扬 州。
gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn

13.《 芙 蓉 楼 送 辛 渐 》 王 昌 龄
píngmíngs?ngk?chǔshāngū yípiànbīngxīnzàiyùhú wángw?i

小 时 不 识 月 ,呼作白玉盘。 又 疑 瑶 台 镜, 飞 在 青 云 端 。
wànglúshānpùbù

孤 帆 远 影 碧 空 尽,
w?ijiànchángjiāngtiānjìliú

寒 雨 连 江 夜 入 吴, 平 明 送 客 楚 山 孤 。
lu?yángqīnyǒurúxiāngw?n lùchái kōngshānbújiànr?n fǎnjǐngrùshēnlín

唯 见 长 江 天 际 流。
zǎofābáidìch?ng zhāocíbáidìcǎiyúnjiān lǐbái

洛 阳 亲 友 如 相 问 ,一 片 冰 心 在 玉 壶 。 14.《鹿 柴 》 王 维
dànw?nr?nyǔxiǎng fùzhàoqīngtāishàng wángw?i

19.《望 庐山瀑 布 》李白
rìzhàoxiānglúshēngzǐyān

22.《早 发 白 帝 城 》李白 朝 辞 白 帝 彩 云 间,
qiānlǐjiānglíngyīrìhái

日 照 香 炉 生 紫 烟,
yáokànpùbùguàqiánchuān

空 山 不 见 人,但 闻 人 语 响。 返 景 入 深 林, 复 照 青 苔 上 。
s?ngyuán?rshǐānxī

遥 看 瀑 布 挂 前 川。
fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ

千 里 江 陵 一 日 还。
liǎngànyuánshēngtíbùzhù

飞 流 直 下 三 千 尺,
yíshìyính?lu?jiǔtiān

两 岸 猿 声 啼 不 住,
qīngzhōuyǐgu?wànch?ngshān

15.《送 元 二 使 安 西 》 王 维
w?ich?ngcháoyǔyàqīngch?n k?sh?qīngqīngliǔs?xīn

疑 是 银 河 落 九 天。
z?ngwānglún lǐbái

轻 舟 已 过 万 重 山。
wàngtiānm?nshān lǐbái

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 , 舍 青 青 柳 色 新。 客
quànjūng?ngjìnyībēijiǔ xīchūyángguānwúgùr?n wángw?i

20.《 赠 汪 伦 》李白
lǐbáich?ngzhōujiāngyùháng

23.《 望 天 门 山 》李白
tiānm?nzhōngduànchǔjiāngkāi

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,西 出 阳 关 无 故 人 。
jiǔyu?jiǔrìyìshāndōngxiōngdì dúzàiyìxiāngw?iyìk? yáozhīxiōngdìdēnggāochù

李 白 乘 舟 将 欲 行,
hūw?nànshàngtàgēshēng

天 门 中 断 楚 江 开,
bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí

16.《 九 月 九 日 忆 山 东 兄 弟 》 王 维
měif?ngjiāji?b?isīqīn biànchāzhūyúshǎoyīr?n

忽 闻 岸 上 踏 歌 声。
táohuātánshuǐshēnqiānchǐ

碧 水 东 流 至 此 回。
liǎngànqīngshānxiāngduìchū

独在异乡为异客 ,每 逢 佳 节 倍 思 亲 。 遥 知 兄 弟 登 高 处 ,遍 插 茱 萸 少 一 人 。

桃 花 潭 水 深 千 尺,
bùjíwānglúns?ngwǒqíng

两 岸 青 山 相 对 出,
gūfānyípiànrìbiānlái

不 及 汪 伦 送 我 情。
huángh?l?us?ngm?nghàoránzhīgu lǐbái

孤 帆 一 片 日 边 来。

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

bi?dǒngdà qiānlǐhuángyúnbáirìxūn m?ch?uqiánlùwúzhījǐ

gāoshì

jiāngpàndúbùxúnhuā huángsìniángjiahuāmǎnqī

dùfǔ

y?uzǐyín címǔshǒuzhōngxiàn línxíngmìmìfeng shuíyáncùncǎoxīn

m?ngjiāo

24.《别 董 大 》高 适
běifēngchuīyànxuěfēnfēn tiānxiàsh?ir?nbúshíjūn ju?jù yìxíngbáilùshàngqīngtiān m?nb?dōngwúwànlǐchuán dùfǔ

28.《江 畔 独 步 寻 花 》杜甫 黄 四 娘 家 花 满 蹊,
qiānduǒwànduǒyāzhīdī

31.《游子吟》 孟 郊
y?uzǐshēnshàngyī yìkǒngchíchíguī bàod?sānchūnhuī

千 里 黄 云 白 日 曛,北 风 吹 雁 雪 纷 纷。 莫愁前路无知己 , 天 下 谁 人 不 识 君 。
dùfǔ liǎngg?huánglímíngcuìliǔ chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě

慈 母 手 中 线 ,游 子 身 上 衣 。 临 行 密 密 缝 ,意 恐 迟 迟 归 。 谁 言 寸 草 心 ,报 得 三 春 晖 ?
zǎochūnch?ngshuǐbùzhāngshíbāy

千 朵 万 朵 压 枝 低。
liúliánxìdi?shíshíwǔ

25.杜甫《绝句》 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳,一 行 白 鹭 上 青 天。 窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,门 泊 东 吴 万 里 船 。
chūny?xǐyǔ hǎoyǔzhīshíji? suífēngqiánrùy? yějìngyúnjùhēi xiǎokành?ngshīchù dùfǔ chírìjiāngshānlì nír?ngfēiyànzi

留 连 戏 蝶 时 时 舞,
zìzàijiāoyīngqiàqiàtí

自 在 娇 莺 恰 恰 啼。
fēngqiáoy?b? zhāngjì

32《早 春 呈 水 部 张 十 八 员 外 》
hányù

29.《枫 桥 夜 泊 》 张 继
yu?lu?wūtíshuāngmǎntiān

韩愈
tiānjiēxiǎoyǔrùnrúsū

26.《春夜喜雨》杜甫
dāngchūnnǎifāshēng rùnwùxìwúshēng

月 落 乌 啼 霜 满 天,
jiāngfēngyúhuǒduìch?umián

天 街 小 雨 润 如 酥,
cǎos?yáokànjìnqu?wú

好 雨知时 节 , 当 春 乃 发 生 。 随 风 潜 入 夜 ,润 物细无 声 。
jiāngchuánhuǒdúmíng huāzh?ngjǐnguānch?ng ju?jù dùfǔ

江 枫 渔 火 对 愁 眠。
gūsūch?ngwàihánshānsì

草色遥看近却无 。
zuìshìyīniánchūnhǎochu

姑 苏 城 外 寒 山 寺,
y?bànzhōngshēngdàok?chuán

最 是 一 年 春 好 处,
ju?sh?ngyānliǔmǎnhuángdōu

野 径云俱 黑 , 江 船 火 独 明 。 晓 看 红 湿 处, 花 重 锦 官 城 。 27.杜甫《绝句》杜甫
chūnfēnghuācǎoxiāng shānuǎnshuìyuānyāng

夜 半 钟 声 到 客 船。
chúzhōuxījiàn w?iyìngwù

绝 胜 烟 柳 满 皇 都。
yúgēzǐ zhāngzhìh?

30.《 滁 州 西 涧 》韦 应 物
dúliányōucǎojiànbiānshēng

33.《渔歌子》 张 志 和
xīsāishānqiánbáilùfēi

独 怜 幽 草 涧 边 生,
shàngyǒuhuánglíshēnshùmíng

西 塞 山 前 白 鹭 飞,
táohuāliúshuǐguìyúf?i

迟 日 江 山 丽, 春 风 花 草 香 。 泥 融飞燕 子 , 沙 暖 睡 鸳 鸯 。

上 有 黄 鹂 深 树 鸣。
chūncháodàiyǔwǎnláijí

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥。
qīngru?lì lǜsuōyī

春 潮 带 雨 晚 来 急,
yědùwúr?nzhōuzìh?ng

青 箬 笠 ,绿蓑衣,
xi?fēngxìyǔbúxūguī

野渡无人舟自横 。

斜风细雨不须归。

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

sāixiàqǔ yu?hēiyànfēigāo yùjiāngqīngqízhú

lúlún

chíshàng xiǎowáchēngxiǎotǐng bùjiěcángzōngjì

báijūyì

mǐnn?ng chūnzhǒngyīlìsù sìhǎiwúxiántián jiāngxuě qiānshānniǎofēiju? gūzhōusuōlìwēng

?r

lǐshēn

34.《塞下曲》卢纶
dānyúy?dùntáo dàxuěmǎngōngdāo liúyǔxī

38.《 池 上 》白居易
tōucǎibáiliánhuí fúpíngyídàokāi báijūyì

42.《 悯 农 》(二)李 绅
qiūshōuwànkēzǐ n?ngfūy?u?sǐ liǔzōngyuán wànjìngr?nzōngmi? dúdiàohánjiāngxuě jiǎdǎo

月 黑 雁 飞 高 ,单于夜遁逃。 欲 将 轻 骑 逐 ,大 雪 满 弓 刀 。
wàngd?ngtíng

小 娃 撑 小 艇 ,偷 采 白 莲 回。 不 解 藏 踪 迹 ,浮 萍一道 开 。
yìjiāngnán jiāngnánhǎo

春 种 一 粒 粟 ,秋 收万颗 子 。 四 海 无 闲 田 ,农夫犹饿死。 43.《 江 雪 》 柳 宗 元 千 山 鸟 飞 绝,万 径 人 踪 灭。 孤 舟 蓑 笠 翁, 独 钓 寒 江 雪 。
xúnyǐnzhěbùyù sōngxiàw?nt?ngzǐ zhīzàicǐshānzhōng

35.《 望 洞 庭 》刘禹锡
húguāngqiūyu?liǎngxiāngh?

39.《 忆 江 南 》白居易
fēngjǐngjiùc?ngān

湖 光 秋 月 两 相 和,
tánmiànwúfēngjìngw?im?

江 南 好 ,风 景 旧 曾 谙。
rìchūjiānghuāh?ngsh?nghuǒ

潭 面 无 风 镜 未 磨。
yáowàngd?ngtíngshānshuǐcuì

日 出 江 花 红 胜 火,
chūnláijiāngshuǐlǜrúlán

遥 望 洞 庭 山 水 翠,
báiyínpánlǐyīqīnglu?

春 来 江 水 绿 如 蓝。
n?ngbúyìjiāngnán

44.《寻隐者不遇》贾 岛
yánshīcǎiyàoqù yúnshēnbúzhīchù dùmù

白 银 盘 里 一 青 螺。
làngtáoshā jiǔqǔhuángh?wànlǐshā liúyǔxī

能 不 忆 江 南?
xiǎo?rchuídiào húlìngn?ng

松 下 问 童 子 ,言 师采药 去 。 只 在 此 山 中 ,云 深 不 知 处 。
shānxíng

36.《 浪 淘 沙 》刘禹锡
làngtáofēngb?zìtiānyá

40.《 小 儿 垂 钓 》 胡 令 能
p?ngt?uzhìzǐxu?chuídiào

九 曲 黄 河 万 里 沙 ,浪 淘 风 簸 自 天 涯 。
rújīnzhíshàngyính?qù tongdàoqiānniúzhīnǚjiā

蓬 头 稚 子 学 垂 钓,
c?zu?m?itáicǎoyìngshēn

45.《 山 行 》杜牧
yuǎnshànghánshānshíjìngxi?

如 今 直 上 银 河 去, 到 牵 牛 织 女 家 。 同
fùd?gǔyuáncǎos?ngbi? lílíyuánshàngcǎo yěhuǒshāobújìn yuǎnfāngqīngǔdào báijūyì

侧 坐 莓 苔 草 映 身。
lùr?nji?w?nyáozhāoshǒu mǐnn?ng chúh?rìdāngwǔ shuízhīpánzhōngcān pàd?yújīngbúyīngr?n yī lǐshēn

远 上 寒 山 石 径 斜,
báiyúnshēngchùyǒur?njiā

37.《赋 得 古 原 草 送 别 》白居易
yīsuìyīkūr?ng

路 人 借 问 遥 招 手 ,怕得鱼惊不应人 。 41.《 悯 农 》(一)李 绅
hàndīh?xiàtǔ lìlìjiēxīnkǔ

白 云 生 处 有 人 家。
tíngchēzu?àifēnglínwǎn

离 离 原 上 草 ,一岁一枯荣。
chūnfēngchuīy?ushēng qíngcuìjiēhuāngch?ng qīqīmǎnbi?qíng

停 车 坐 爱 枫 林 晚,
shuāngy?h?ngyú?ryu?huā

野 火烧不 尽 , 春 风 吹 又 生 。 远 芳 侵 古 道, 晴 翠 接 荒 城 。
y?us?ngwángsūnqù

锄禾日当午,汗滴禾下土。 谁 知 盘 中 餐 ,粒粒皆辛苦。

霜 叶 红 于 二 月 花。

又 送 王 孙 去 ,凄 凄满别 情 。

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

qīngmíng

dùmù

jiāngshàngyúzhě jiāngshàngwǎngláir?n jūnkànyīy?zhōu yuánrì bàozhúshēngzhōngyīsuìchú qiānm?nwànhùt?ngt?ngrì

fànzh?ngyān

liùyu??rshíqīrìwànghúl?uzuìsh hēiyúnfānm?w?izhēshān juǎndìfēngláihūchuīsàn

sūshì

46.《 清 明 》杜牧
qīngmíngshíji?yǔfēnfēn

49.《 江 上 渔 者 》 范 仲 淹
dànàilúyúměi

53.《六月二十七日望湖楼醉书》苏轼
báiyǔtiàozhūluànrùchuán wànghúl?uxiàshuǐrútiān sūshì

清 明 时 节 雨 纷 纷,
lùshangxíngr?nyùduànhún

江 上 往 来 人 ,但爱鲈鱼美。
chūm?fēngbōlǐ wángānshí chūnfēngs?ngnuǎnrùtúsū zǒngbǎxīntáohuànjiùfú wángānshí

黑 云 翻 墨 未 遮 山, 白 雨 跳 珠 乱 入 船 。 卷 地 风 来 忽 吹 散,望 湖 楼 下 水 如 天。
yǐnhúshàngchūqíngh?uyǔ shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo

路 上 行 人 欲 断 魂。
ji?w?njiǔjiāh?chùyǒu

君 看一叶 舟 ,出没风波里。 50.《元 日 》王 安 石 爆 竹 声 中 一 岁 除 ,春 风 送 暖 入 屠 苏 。 千 门 万 户 曈 曈 日 ,总 把 新 桃 换 旧 符 。
b?chuánguāzhōu

借 问 酒 家 何 处 有,
mùt?ngyáozhǐxìnghuācūn

54.《 饮 湖 上 初 晴 后 雨 》苏轼 水 光 潋 滟 晴 方 好,
shāns?kōngm?ngyǔyìqí

牧 童 遥 指 杏 花 村。
jiāngnánchūn dùmù

47.《 江 南 春 》杜牧
qiānlǐyīngtílǜyìngh?ng

山 色 空 蒙 雨 亦 奇。
yùbǎxīhúbǐxīzǐ dànzhuāngn?ngmǒzǒngxiāngyí sūshì

千 里 莺 啼 绿 映 红,
shuǐcūnshānguōjiǔqífēng

51.《 泊 船 瓜 洲 》王 安 石
jīngkǒuguāzhōuyīshuǐjiān

欲把西湖比西子, 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。
huìch?ngchūnjiāngxiǎojǐng zhúwàitáohuāsānliǎngzhī

水 村 山 郭 酒 旗 风。
náncháosìbǎibāshísì

京 口 瓜 洲 一 水 间,
zhōngshānzhīg?shùzh?ngshān

55.《 惠 崇 春 江 晓 景 》苏轼 竹 外 桃 花 三 两 枝,
chūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī

南朝四百八十寺 ,
duōshǎol?utáiyānyǔzhōng

钟 山 只 隔 数 重 山。
chūnfēngy?ulǜjiāngnánàn míngyu?h?shízhàowǒhái wángānshí

多 少 楼 台 烟 雨 中。
fēng lu?yǐn

春 风 又 绿 江 南 岸 ,明 月 何 时 照 我 还 ?
shūhúyīnxiānshēngbì máoyánzhǎngsǎojìngwútái

春 江 水 暖 鸭 先 知。
l?uhāomǎndìlúyáduǎn zh?ngshìh?túnyùshàngshí sūshì

48.《 蜂 》罗 隐
búlùnpíngdìyǔshānjiān

52.《 书 湖 阴 先 生 壁 》王 安 石
huāmùch?ngqíshǒuzìzāi

蒌蒿满地芦芽短 , 正 是 河 豚 欲 上 时 。
tíxīlínbì

不 论 平 地 与 山 尖,
wúxiànfēngguāngjìnb?izhàn

茅 檐 长 扫 净 无 苔 ,花 木 成 畦 手 自 栽 。
yīshuǐhùtiánjiānglǜrào liǎngshānpáitàs?ngqīnglái

56.《题西林壁》苏轼
h?ngkànch?nglǐngc?ch?ngfēng

无 限 风 光 尽 被 占。
cǎid?bǎihuāch?ngmìh?u

一 水 护 田 将 绿 绕, 山 排 闼 送 青 来 。 两

横 看 成 岭 侧 成 峰,
yuǎnjìngāodīg?bùt?ng

采 得 百 花 成 蜜 后,
w?ishuíxīnkǔw?ishuítián

远 近 高 低 各 不 同。
búshílúshānzhēnmiànmù

为 谁 辛 苦 为 谁 甜?

不 识 庐 山 真 面 目,
zhīyuánshēnzàicǐshānzhōng

只 缘 身 在 此 山 中。

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

xiàrìju?jù shēngdāngzu?r?nji? zhìjīnsīxiàngyǔ

lǐqīngzhào

sìshítiányuánzáxìng zh?uchūyúntiány?jìmá

xuànyī fànch?ngdà

chūnrì

zhūxī

57.《夏日绝句》 李 清 照
sǐyìw?iguǐxi?ng bùkěngu?jiāngdōng c?ngjǐ

61. 四 时 田 园 杂 兴 》 《 (选 一 )范 成 大
cūnzhuāng?rnǚg?dāngjiā

65.《春 日 》朱熹
sh?ngrìxúnfāngsìshuǐbīn

生 当 作 人 杰 ,死 亦 为 鬼 雄 。 至 今 思 项 羽, 不 肯 过 江 东 。
sānqúdàozhōng

昼 出 耘 田 夜 绩 麻, 村 庄 儿 女 各 当 家 。
t?ngsūnw?ijiěg?nggēngzhì

胜 日 寻 芳 泗 水 滨,
wúbiānguāngjǐngyìshíxīn

童 孙 未 解 供 耕 织,
yěbàngsāngyīnxu?zhǒngguā

无 边 光 景 一 时 新。
děngxiánshíd?dōngfēngmiàn

58.《 三 衢 道 中 》曾 几
m?izihuángshírìrìqíng

也 傍 桑 阴 学 种 瓜。
sìshítiányuánzáxìng m?izijīnhuángxìngzǐf?i rìzhǎnglílu?wúr?ngu? xuàn?r fànch?ngdà

等 闲 识 得 东 风 面,
wànzǐqiānh?ngzǒngshìchūn

梅 子 黄 时 日 日 晴,
xiǎoxīfànjìnqu?shānxíng

62. 四 时 田 园 杂 兴 》 《 (选 二 )范 成 大
màihuāxuěbáicàihuāxī w?iyǒuqīngtíngjiádi?fēi yángwànlǐ

万 紫 千 红 总 是 春。
guānshūyǒugǎn zhūxī

小 溪 泛 尽 却 山 行。
lǜyīnbújiǎnláishílù tiānd?huánglísìwǔshēng shì?r lùyou

梅 子 金 黄 杏 子 肥 ,麦 花 雪 白 菜 花 稀 。
xiǎochí

66.《 观 书 有 感 》朱熹
bànmǔfāngtángyījiànkāi

绿荫不减来时路 ,添 得 黄 鹂 四 五 声 。 日 长 篱 落 无 人 过 ,惟 有 蜻 蜓 蛱 蝶 飞 。 59.《示儿》陆游
sǐqùyuánzhīwànshìkōng

半 亩 方 塘 一 鉴 开,
tiānguāngyúnyǐngg?ngpáihuái

63.《 小 池 》杨 万 里
quányǎnwúshēngxīxìliú

天 光 云 影 共 徘 徊。
w?nqúnàd?qīngrúxǔ

死 去 元 知 万 事 空,
dànbēibújiànjiǔzhōutong

泉 眼 无 声 惜 细 流,
shùyīnzhàoshuǐàiqíngr?u

问渠那得清如许,
w?iyǒuyuánt?uhu?shuǐlái

但 悲 不 见 九 州 同。
wángshīběidìngzhōngyuánrì

树 阴 照 水 爱 晴 柔。
xiǎoh?cáil?ujiānjiānjiǎo

为 有 源 头 活 水 来。
tílínāndǐ línshēng

王 师 北 定 中 原 日,
jiājìwúwànggàonǎiwēng

小 荷 才 露 尖 尖 角,
zǎoyǒuqīngtínglìshàngt?u

67.《题临安邸》 林 升
shānwàiqīngshānl?uwàil?u

家 祭 无 忘 告 乃 翁。
qiūy?jiāngxiǎochūlím?nyíngliá lùyou

早 有 蜻 蜓 立 上 头。
xiǎochūjìngcísìs?nglínzǐfāng bìjìngxīhúliùyu?zhōng yángwànlǐ

山 外 青 山 楼 外 楼,
xīhúgēwǔjǐshíxiū

60.《秋夜将晓出篱门迎凉有感》陆游
sānwànlǐh?dōngrùhǎi wǔqiānr?nyu?shàngm?tiān yímínl?ijìnhúch?nlǐ nánwàngwángshīy?uyīnián

64.《 晓 出 净 慈 寺 送 林 子 方 》杨 万 里
fēngguāngbúyǔsìshítong jiētiānliány?wúqi?ngbì

西湖歌舞几时休?
nuǎnfēngxūnd?y?ur?nzuì

三万里河东入海 , 千 仞 岳 上 摩 天 。 毕 竟 西 湖 六 月 中 ,风 光 不 与 四 时 同 。 五 遗民泪尽胡尘里 , 望 王 师 又 一 年 。 南 接 天 莲 叶 无 穷 碧,
yìngrìh?huābi?yàngh?ng

暖 风 熏 得 游 人 醉,
zhíbǎhángzhōuzu?biànzhōu

直 把 杭 州 作 汴 州。

映 日 荷 花 别 样 红。

2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版)

xiāngcūnsìyu? wēngjuǎn

zhúshí yǎodìngqīngshānbùfàngsōng qiānm?wànjīháijiānjìn

zh?ngxi? lìgēnyuánzàip?yánzhōng

69. 乡 村 四 月 》翁 卷(juǎn) 《
lǜmǎnshānyuánbáimǎnchuān

72.《竹 石 》 郑 燮 咬 定 青 山 不 放 松 ,立 根 原 在 破 岩 中。
r?něrdōngxīnánběifēng yuánm?i

绿 满 山 原 白 满 川,
zǐguīshēnglǐyǔrúyān

子规声里雨如烟 。
xiāngcūnsìyu?xiánr?nshǎo

千 磨 万 击 还 坚 劲 ,任 尔 东 西 南 北 风 。
suǒjiàn mùt?ngjìhuángniú yìyùbǔmíngchán

乡 村 四 月 闲 人 少,
cáilecánsāngy?uchātián

73.《 所 见 》 袁 枚
gēshēngzh?nlínyu? hūránbìkǒulì gāodǐng fúdīyángliǔzuìchūnyān

才 了 蚕 桑 又 插 田。
m?m?i wángmiǎn

牧 童 骑 黄 牛, 歌 声 振 林 樾 。 意 欲捕鸣 蝉 ,忽然闭口立。
cūnjū cǎozhǎngyīngfēi?ryu?tiān

70.《墨梅》 王 冕
wújiāxǐyànchít?ushù

吾家洗砚池头树 ,
g?g?huākāidànm?h?n

74.《村居》 高 鼎 草 长 莺 飞 二 月 天 ,拂 堤 杨 柳 醉 春 烟 。
?rt?ngsànxu?guīláizǎo mángch?ndōngfēngfàngzhǐyuān

个个花开淡墨痕。
búyàor?nkuāhǎoyáns?

不要人夸好颜色 ,
zhīliúqīngqìmǎnqiánkūn

儿 童 散 学 归 来 早 ,忙 趁 东 风 放 纸 鸢 。
jǐhàizáshī jiǔzhōushēngqìshìfēngl?i gōngzìzhēn wànmǎqíyīnjiūkěāi

只 流 清 气 满 乾 坤。
shíhuīyín yúqiān

75.《己亥杂诗》 龚 自 珍 九 州 生 气 恃 风 雷 ,万马齐喑究可哀。
我 劝 天 公 重 抖 擞, 不 拘 一 格 降 人 才。

71.《石 灰 吟 》于 谦
qiānchuíwànzáochūshēnshān

千 锤 万 凿 出 深 山,
li?huǒf?nshāoru?děngxián

烈 火 焚 烧 若 等 闲。
fěngǔsuìshēnquánbúpà

粉 骨 碎 身 全 不 怕,
yàoliúqīngbáizàir?njiān

要 留 清 白 在 人 间。

wǒquàntiāngōngzh?ngdǒusǒu

bùjūyìg?jiàngr?ncái


相关文档

更多相关文档

2013人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版) (1)
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版
人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版)
2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版.doc
2016人教新课标-小学生必背古诗75首-带拼音-直接打印版
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版 (1)
最新2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版
最新-人教小学生必背古诗75首(带拼音打印版)
2011人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版)
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音带目录_直接打印版
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版
小学生必背古诗75首---方便打印版
小学古诗《凉州词》拼音版
小学生必背古诗75首(新课标)
新课标小学生必背古诗75首(带拼音)
电脑版
document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();