Boost变换器的CCM小信号传递函数

Boost 变换器的 CCM 小信号传递函数

Boost 变换器的 CCM 小信号传递函数
张兴柱 博士 (1)电路原理图
L Vg iL RL D d S RC C R io Vo

(2)CCM 小信号传递函数

? ? ? ? vo( s ) = Gvd ( s) × d ( s ) + Gvg ( s ) × vg( s ) ? Zout( s) × i o( s ) ? ? ? ? i L ( s) = Gid ( s) × d ( s ) + Gig( s ) × vg ( s ) + Gii( s ) × i o( s )
Gvd ( s) = Vg (1 ? s ωa)1 + s ωzc) ( 2 D ′ 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2 1 1 + s ωzc D ′ 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2 RL (1 + s ωzL )( 1 + s ωzc ) D′ 2 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2 2Vg 1 + s ωzp1 3 D′ R 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2 1 1 + s ωzp 2 D′ R 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2 1 1 + s ωzc D ′ 1 + s Qω 0 + s 2 ω 0 2

Gvg ( s ) =

Zout( s ) =

Gid ( s ) =

Gig ( s) =

Gii( s ) =

其中: ω 0 =

1 D′ D′ 2 R , Q= , ωa = L RL L LC ω 0[ 2 + ( Rc + 2 )C ] ′ R ′ D D
RL 1 1 2 , ωzc = , ωzp = , ωzp1 = , D′ = 1 ? D L RC C RC RC

ωzL =

1


相关文档

Boost 变换器在平均电流控制下的CCM小信号传递函数
Boost 变换器在峰值电流控制下的CCM小信号传递函数
Boost变换器的CCM_DCM小信号传递函数
Buck变换器的CCM小信号传递函数
对称全桥变换器的CCM小信号传递函数
Buckboost变换器的DCM小信号传递函数
Boost变换器在CCM_DCM边界控制下的小信号传递函数
Boost 变换器的DCM小信号传递函数
不对称半桥变换器的CCM小信号传递函数
Boost 变换器在平均电流控制下的DCM小信号传递函数
电脑版