Boost变换器的CCM_DCM小信号传递函数

Boost 变换器的 CCM /DCM 小信号传递函数

Boost 变换器的 CCM/DCM 小信号传递函数
张兴柱 博士 (1)电路原理图
Vg L iL RL D d S RC C R io Vo

(2)CCM/DCM 小信号传递函数

? ? ? ? v o( s ) = G vd ( s) × d ( s ) + Gvg ( s ) × v g( s ) ? Zout ( s) × i o( s ) ? ? ? ? i L ( s) = G id ( s) × d ( s ) + G ig ( s ) × v g ( s ) + Gii ( s ) × i o( s )
Gvd ( s) = Vg 1 , Gvg ( s ) = , Zout( s ) ≈ 0 2 (1 ? D) 1? D
2Vg 1 + s ω ′zp 3 D ′ R 1 + s ωp 1 1 + s ωzp 2 D′ R 1 + s ωp

Gid ( s ) =

Gig ( s) =
G ii( s ) =

1 D′ 2 1 1 其中: ω ′zp = , ωzp = , ωp = , D′ = 1 ? D RC RC RcC
注:上述小信号传递函数是当变换器始终工作在 CCM/DCM 边界下,所求 得的,也即内环已闭环下的功率级传递函数,但还不是对控制电压的 传递函数。

1


相关文档

Buckboost变换器的DCM小信号传递函数
Boost变换器在CCM_DCM边界控制下的小信号传递函数
Boost 变换器在平均电流控制下的CCM小信号传递函数
Boost 变换器的DCM小信号传递函数
Boost变换器的CCM小信号传递函数
Boost变换器的CCM-DCM边界确定
Boost 变换器在峰值电流控制下的CCM小信号传递函数
Boost 变换器在平均电流控制下的DCM小信号传递函数
Buckboost变换器在CCM_DCM边界控制下的小信号传递函数
Buck变换器的CCM小信号传递函数
电脑版